Υποδομές

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ

Οι βασικές υποδομές της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κατασκευάστηκαν με την συνδρομή κοινοτικών προγραμμάτων χρηματοδότησης και ανάλογα με το πρόγραμμα υπήρχε και ίδια συμμετοχή της επιχείρησης.

Για το σύνολο των υποδομών (ως το 2010) η Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου έχει αντλήσει από χρηματοδοτικά προγράμματα το ποσό των 7.309.787 € και έχει καταβάλει ως ίδια συμμετοχή το ποσό των 2.449.435 €.

(Στα παραπάνω ποσά δεν υπολογίζονται τα χρηματικά υπόλοιπα από τα έργα που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ).

1. Στα πλαίσια του Α΄ ΚΠΣ από την ίδρυσή της μέχρι 31/12/1995:

«Αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων – Α΄ Φάση»

Κατασκευή 1100 μ. αγωγών ακαθάρτων
Κατασκευή 200 μ. αγωγών ομβρίων
Κατασκευή τεσσάρων (4 ) αντλιοστασίων αποχέτευσης
«Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Σκιάθου»

Κατασκευή μονάδος Βιολογικού καθαρισμού
Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού εκβολής επεξεργασμένων λυμάτων
Κατασκευή συγκροτήματος υποδοχής βοθρολυμάτων
Σύνολο δαπάνης 1.500.800 €

Από ίδιους πόρους της επιχείρησης αποπληρώθηκε το ποσό των 402.000 €

2. Στα πλαίσια του Β’ΚΠΣ – Ταμείου Συνοχής Ι, την περίοδο 1994 –2000:

«Αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων – Β΄ Φάση»

Κατασκευή 16.030 μ. αγωγών ακαθάρτων
Κατασκευή 6.789 μ. αγωγών ομβρίων
Κατασκευή 644 φρεατίων ελέγχου
«Εξοπλισμός συντήρησης – παρακολούθησης δικτύων»

Προμήθεια ειδικού αποφρακτικού οχήματος
Σύνολο δαπάνης 2.758.620 €

Από ίδιους πόρους της επιχείρησης αποπληρώθηκε το ποσό των 690.000 €

3. Στα πλαίσια του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 – 2006:

«Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Κουκουναριών Σκιάθου»

Σύνολο δαπάνης 493.897,37 €

Από ίδιους πόρους της επιχείρησης αποπληρώθηκε το ποσό των 80.258,32 €

«Αναβάθμιση Β/Κ δήμου Σκιάθου»

Σύνολο δαπάνης 1.512.627,10 €

Από ίδιους πόρους της επιχείρησης αποπληρώθηκε το ποσό των 245.801,90 €

«Κατασκευή αποχέτευσης και αντλιοστασίων Μεγάλης Άμμου, περιφερειακής οδού και λίμνης Αγίου Γεωργίου Σκιάθου»

Σύνολο δαπάνης 1.069.499,48 €

Από ίδιους πόρους της επιχείρησης αποπληρώθηκε το ποσό των 173.793,67 €

4. Στα πλαίσια των τεχνικών προγραμμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:

«Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης μεγ. άμμου και συναφή έργα»

Σύνολο δαπάνης 257.583,51 € που αποπληρώθηκε από ίδιους πόρους της επιχείρησης

«Κατασκευή φρεατίων συνδέσεων στο δίκτυο αποχέτευσης και μικρές επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης»

Σύνολο δαπάνης 600.000 € πού αποπληρώθηκαν από ίδιους πόρους της επιχείρησης

5. Στα πλαίσια του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ:

«Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης – δεξαμενή νερού »

Σύμβαση έργου 781.056 €

«Ανόρυξη – αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων »

Σύμβαση έργου 227.950 €

Συνδεθείτε μαζί μας  για την άμεση ενημέρωση σας σε ανακοινώσεις και νέα μας  .