Οδηγίες σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

Οδηγίες σύνδεσης

Για τη σύνδεση ενός ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία τίτλου ιδιοκτησίας
  • Φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας , η οποία φέρει θεώρηση –έγκριση από την πολεοδομία για υδροδότηση . (Εφόσον πρόκειται για κτίσμα που ανεγέρθηκε πριν το 1955, θεωρημένο έγγραφο από την πολεοδομία, από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του κτίσματος.)
  • Αίτηση για νέα παροχή από τον ιδιοκτήτη προς την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΣ , σε έντυπο που χορηγείται από την υπηρεσία.
  • Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή , απόδειξη από την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης , ή παράλληλη αίτηση για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Η αίτηση για τη νέα παροχή διαβιβάζεται στην τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΣ , η οποία, αφού πιστοποιήσει τη δυνατότητα σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης, συντάσσει τον προϋπολογισμό της δαπάνης σύνδεσης, σύμφωνα με τις τιμές που καθορίζονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ .Η σύνδεση εκτελείται από την υπηρεσία μετά την εξόφληση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης από τον ιδιοκτήτη.
  • Όλα τα υδρόμετρα τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο ή σε κοινόχρηστους χώρους, ώστε να παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στα συνεργεία της ΔΕΥΑΣ.
  • Οι χρήστες του δικτύου θα πρέπει να τοποθετούν δική τους βάνα από το υδρόμετρο και προς το ακίνητό τους ( στις εσωτερικές εγκαταστάσεις του κτιρίου), καθώς και αντεπίστροφη βαλβίδα για την αποφυγή μολύνσεων.
  • Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης. Η ΔΕΥΑΣ ευθύνεται για τη συντήρηση των εγκαταστάσεών της (μέχρι και το υδρόμετρο) , στις οποίες απαγορεύεται να επεμβαίνουν οι χρήστες.
  • Η κλοπή νερού διώκεται ποινικά και με πρόστιμο από τη ΔΕΥΑΣ
  • Ομοίως τιμωρείται η χρήση των πυροσβεστικών κρουνών και των βανών του δικτύου από ιδιώτες.

Συνδεθείτε μαζί μας  για την άμεση ενημέρωση σας σε ανακοινώσεις και νέα μας  .