Εγκεκριμένες μελέτες

Εγκεκριμένες Μεέτες

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

Έχει εγκριθεί η περιβαλλοντική μελέτη του έργου.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ : Απρίλιος 2007

ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: Απρίλιος 2012

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Αφορά την κατασκευή νέου κεντρικού αγωγού ύδρευσης της Σκιάθου καθώς και την ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης με αντικαταστάσεις παλαιών αγωγών και τοπικές επεκτάσεις του δικτύου για την πλήρη κάλυψη της υδροδότησης της πόλης της Σκιάθου . Το έργο αυτό είναι άμεσα συνυφασμένο με την κατασκευή νέων δεξαμενών νερού και που αποτελούν αντικείμενο άλλης μελέτης και ολοκληρώθηκαν πρόσφατα . Σκοπός του έργου είναι ο επανασχεδιασμός του εσωτερικού υδραγωγείου της Σκιάθου και η ανακαίνιση του δικτύου για να καλύψει τις ανάγκες υδροδότησης της επόμενης 20ετίας και 40ετίας.

 

ΖΩΝΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ:

 

Α/Α

ΖΩΝΗ

ΕΚΤΑΣΗ (στρ)

1

Μεγ. Άμμος

113

2

Περιφερειακός

247

3

Αμμουδιά

113

4

Κέντρο

285

5

Μεσαία Ζώνη

63

ΣΥΝΟΛΟ:

822

Συνδεθείτε μαζί μας  για την άμεση ενημέρωση σας σε ανακοινώσεις και νέα μας  .