Δικαιολογητικά για την σύνδεση

Δικαιολογητικά για σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης

  1. Αίτηση (χορηγείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. )
  2. Αντίγραφο άδειας οικοδομής θεωρημένο από την πολεοδομία. Αν δεν υπάρχει άδεια, βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για την ολική δομημένη επιφάνεια των ορόφων
  3. Θεωρημένα αντίγραφα κατόψεων υπόγειου, ισόγειου και ορόφων
  4. Τοπογραφικό σκαρίφημα ή αντίγραφο τμήματος του σχεδίου πόλεως σε μεγέθυνση όπου θα εμφανίζεται η θέση του οικοπέδου, το προτεινόμενο σημείο σύνδεσης και η θέση του στεγανού βόθρου σύνδεσης,  υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι οι υφιστάμενοι βόθροι (πλην του στεγανού μέσω του οποίου θα γίνει η σύνδεση) θα καταργηθούν άμεσα μετά την σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης (χορηγείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. )
  6. Αντίγραφο τελευταίου (-ων) λογαριασμού ή λογαριασμών (εξοφλημένων) ύδρευσης από όλα τα υδρόμετρα του κτιρίου, με αναφορά των διαμερισμάτων που υδρεύουν
  7. Τελευταία άδεια λειτουργίας από ΕΟΤ (για τουριστικές εγκαταστάσεις)
  8. Άδεια λειτουργίας καταστήματος (για υφιστάμενα καταστήματα)
  9. Υπεύθυνη δήλωση του κατόχου της άδειας ότι έχει εγκαταστήσει διάταξη απομάκρυνσης λαδιών – λιπών κ.λ.π. (για εστιατόρια, ταβέρνες, ψησταριές κ.λ.π.)
  10. Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης, κάτοψη του επιπέδου σύνδεσης, στο οποίο θα αποτυπώνονται ο στεγανός βόθρος και η διάταξη σύνδεσης με το εξωτερικό φρεάτιο, το εσωτερικό φρεάτιο ελέγχου και οι σωληνώσεις με αποστάσεις και διαστάσεις ακριβείς, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο μηχανικό.

Συνδεθείτε μαζί μας  για την άμεση ενημέρωση σας σε ανακοινώσεις και νέα μας  .